• 0360-404931
  • ecodessalaj@yahoo.com
  • Str. Unirii, nr.15, Zalău, Sălaj
Obiective

Obiective

Obiectivele Asociaţiei:

– să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

– să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

– să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

– să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului;

– să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

– să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori , îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;

– să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

– să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor autorităţilor locale în legătură cu serviciile:

  • asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei, în conformitate cu prezentul statut;
  • implementarea şi aplicarea permanantă a principiului “poluatorul plăteşte”;
  • creşterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciilor de salubrizare,
  • buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestora,
  • menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de serviciile de salubrizare,
  • buna gestiune a resurselor umane.